iconRegulamin
portalu
invoicer

Regulamin


1.Postanowienia ogólne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.) Madar Sp. z o.o. ustala regulamin Portalu zwany dalej „Regulaminem”.

1.2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://invoicer.biz, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Umowa - rozumie się przez to umowę o świadczeniu usług elektronicznych, na warunkach i zasadach uregulowanych w Regulaminie, zawartą pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.

Ustawa - rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.).

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Portal – oznacza witrynę www dostępną w Internecie pod adresem https://invoicer.biz.

Usługa – oznacza świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 ust. 4 Ustawy.

Operator – oznacza Madar Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Skłodowskiej 12d/3, adres strony: www.madar.com.pl, adres e-mail: madar@madar.com.pl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088404, będącym usługodawcą w rozumieniu art. 2 ust. 6 Ustawy.

Użytkownik – oznacza każdego, kto korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, będącym usługobiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 7 Ustawy.

Awaria – nieprawidłowość świadczenia Usług przez Operatora skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości; Awaria w rozumieniu Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, wyświetlanie stron oprogramowania invoicer oraz przetwarzanie baz danych. Awarią nie jest w szczególności nieprawidłowe działanie funkcji Portalu, której działanie nie jest krytyczne dla realizacji powyższych funkcji.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych elektronicznie przez Operatora

3.1. Na mocy Umowy Operator, za pomocą Portalu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć usługi polegające na udostępnieniu oprogramowania wspomagającego prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności fakturowanie, księgowość), umożliwienie autoryzacji, przekazu danych oraz przechowywanie przekazanych i przetworzonych danych.

3.2. W szczególności usługi są świadczone na rzecz osób, wpspomagając ich działalność gospodarczą i zawodową.

3.3. Operator nie świadczy usług prawnych oraz doradztwa podatkowego, ani usługowego prowadzenia ksiąg.

3.4. Operator posiada licencję na oprogramowanie, pozwalające na udostępnianie go w celu świadczenia usługi określonej w pkt. 3.1. Regulaminu. Oprogramowanie udostępniane jest Użytkownikowi zgodnie z licencją producenta, dostępną pod adresem http://invoicer.pl/programy/licencja.htm.

4. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1. Zawarcie umowy następuje w chwili zakończenia rejestracji w Portalu, z dniem potwierdzenia e-maila aktywacyjnego i po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu i licencji na udostępniane oprogramowanie.

4.2. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać aktualny adres poczty elektronicznej (e-mail), na który zostanie wysłana informacja potwierdzająca. Jej akceptacja jest różnoznaczna z zawarciem Umowy i uzyskaniem dostępu do Portalu.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania danych dostępowych do Panelu osobom trzecim. W przypadku przekazania danych dostępowych osobom trzecim Użytkownik jest zobowiązany do pouczenia ich o obowiązującym regulaminie i ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego powodu zdarzenia.

4.4. Użytkownik może bezpłatnie rozwiązać umowę z Portalem w każdym momencie, bez podawania przyczyny, poprzez zgłoszenie Operatorowi woli rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

4.5. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:

4.5.1. Umyślnie narusza postanowienia Regulaminu.

4.5.2. Swoimi działaniami narusza bezpieczeństwo danych znajdujących się w Portalu lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Portalu.

4.5.3. Dokonuje czynności niezgodnych z prawem.

4.5.4. Działa na szkodę operatora lub innych Użytkowników Portalu.

4.5.5.Wykorzystuje portal do rozpowszechniania treści obraźliwych i pornograficznych.

4.6. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem konta w Portalu oraz skasowaniem danych Użytkownika.

4.7. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik przez 90 dni nie zalogował się do Portalu.

.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

5.1. Operator świadczy usługi poprzez Portal za pomocą sieci Internet.

5.2. Użytkownik zgadzając się na warunki Regulaminu akceptuje przechowywanie plików typu „cookies” na swoim komputerze.

5.3. Użytkownik w celu skorzystania z Usług musi posiadać na swoim komputerze poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową. Operator zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.6, Google Chrome - lub nowszych.

5.4. Do skorzystania z niektórych usług może być konieczne zainstalowanie programu czytającego pliki pdf oraz włączenie obsługę języka Javascript.

6. Zagrożenie lub naruszenia praw

6.1. Użytkownik zobowiązuje się do nie działania na szkodę operatora oraz innych użytkowników Portalu.

6.2 Zabrania się dostarczania przez Użytkownika danych i treści o charakterze bezprawnym.

6.3. W przypadku gdy Użytkownik uzna, iż dane naruszają jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnice chronione prawem lub na podstawie zobowiązania, albo przekazywane są treści obraźliwe lub pornograficzne, powinien powiadomić Operatora o potencjalnym naruszeniu.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub elektronicznej na adres elektroniczny biuro@invoicer.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika (lub pseudonim), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz sposób i adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamacje.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Odpowiedzialność Operatora, gwarancja jakości usług (SLA)

8.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym.

8.2. Udostępniane przez Operatora w ramach Portalu aplikacje służą jedynie ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokonywania rozliczeń podatkowo-rachunkowych, natomiast nie przejmują za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialność, w szczególności wobec kontrahentów i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz ZUS ponosi Użytkownik jako przedsiębiorca.

8.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Portalem.

8.4. Operator gwarantuje jakość usług SLA na poziomie 99,5%. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Operatora do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania usługi w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu, bez Awarii, w rozumieniu niniejszych zapisów, przez czas nie krótszy niż wynika to z iloczynu poziomu SLA i liczby godzin w miesiącu.

8.5. Gwarancja SLA obejmuje techniczną sprawność Portalu, w zakresie wyświetlania stron internetowych z serwera oraz udostępnienia oprogramowania invoicer.

8.6. W razie niedotrzymania poziomu SLA przez Operatora Klient jest uprawniony do rabatu w wysokości 10% miesięcznej wartości usługi objętej gwarancją SLA za każdą godzinę niedostępności usług po przekroczeniu poziomu gwarantowanego.

8.7. Czas niedotrzymania warunków SLA jest liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Klienta.

8.8. Maksymalna łączna odpowiedzialność Operatora z tytułu gwarancji SLA jest ograniczona do 100% miesięcznej wartości usługi.

8.9. Operator zastrzega sobie również prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu. Operator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 1 godziny w każdym tygodniu udostępniania Portalu. Przerwy techniczne nie wliczają się do gwarancji SLA.

9. Zasady bezpieczeństwa i przetwarzanie danych osobowych

9.1. Wszelkie dane wprowadzane przez użytkownika w Portalu stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa.

9.2. Wprowadzone dane rejestracyjne (w szczególności e-mail) są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości wystawianych przez Użytkownika faktur oraz innych czynności wykonywanych przez niego w ramach usług oferowanych poprzez stronę.

9.3. Użytkownik ma prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych osobowych.

9.4. Usługa może być świadczona anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

9.5. Połączenia oraz przekazywanie danych osobowych jest szyfrowane są przy użyciu klucza SSL z certyfikatu RapidSSL: zweryfikowany przez GeoTrust Inc., szyfrowanie Camellia-256 bit, długość klucza szyfrowania 2048 bit, gwarancja 10 000$.

9.6. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 9.2 niniejszego regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

10. Ochrona danych w Portalu

10.1. Operator zapewnia środki techniczne mające na celu ochronę wprowadzonych przez Użytkownika danych i zapobiegające ich usunięciu, w szczególności poprzez:

10.1.1. Przechowywanie danych w profesjonalnym centrum danych OVH Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław, KRS: 0000220286 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu - VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

10.1.2. Udostępnienie kanałów transmisji zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem do treści.

10.2. Użytkownik może pobrać swoje dane w dowolnym momencie w celu dodatkowego ich zabezpieczenia przed utratą.

10.3. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie wprowadzane do portalu dane są archiwizowane raz dziennie.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin obowiązuje od 01.09.2011 r.

11.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego użytkownika pod adresem http:/invoicer.pl/regulamin.htm. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Portalu.

11.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

11.4. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika, a także umieszcza treść nowego Regulaminu na stronie Portalu.

11.5. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkownika skutkuje wypowiedzeniem umowy przez Operatora.

11.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.

11.7. Prawa autorskie do Portalu należą niepodzielnie do Operatora.