iconWarunki
licencji
programu Invoicer

LICENCJA programu Invoicer

 

Definicje

Użyte w licencji określenia oznaczają:
 1. Program Invoicer - jeśli nie jest użyta szczegółowa nazwa, przez programy Invoicer definiuje się program działający pod przeglądarką Invoicer Mobile, jak i Invoicer Madar uruchamiany jako aplikacja w środowisku Windows, Linux.
 2. Programy komercyjne Madar - jeśli nie jest użyta inna szczegółowa nazwa, przez programy komercyjne Madar uważa się programy udostępniane na licencji komercyjnej, w szczególności: KPR Madar, Magazyn Madar, Madar ERP.
 3. Stanowisko - rozumiane jest jako urządzenie, za pomocą którego można nawiązać połączenie z serwerem i użytkować program Mobile.
 4. Użytkownik - użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna korzystającą z programów Mobile.
 5. Zastosowania komercyjne - używanie programów Mobile w firmach i przedsiębiorstwach, włączając w to wszelkiego typu instytucje rządowe, edukacyjne, naukowe itp.

Użytkowanie programu Invoicer

 1. Program Invoicer udostępniany jest na licencji FREEWARE, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm oraz instytucji, również do zastosowań komercyjnych.
 2. Programów Invoicer można używać na dowolnej ilości stanowisk i przez dowolną ilość użytkowników.

Wyłączenia

 1. Licencja nie zezwala na jednoczesne użytkowanie na tej samej bazie programów komercyjnych Madar oraz programu Invoicer, zarówno Invoicer Mobile, jak i Invoicer Madar.
 2. Licencja obejmuje jedynie prawo do bezpłatnego użytkowania programu, zabrania się samowolnych modyfikacji programu, jego disasemblacji, pobierania opłat, zmiany warunków licencji bez pisemnej zgody właściciela praw.

Pomoc techniczna

Użytkownicy programów Invoicer mają prawo do uzyskania pomocy technicznej tylko w formie odpowiedzi na pytania zadawane poprzez

Ograniczenia rękojmi

 1. Producent gwarantuje, że program Invoicer będą w znacznym stopniu działały zgodnie z dołączoną dokumentacją. Jednak ciągły rozwój oprogramowania może spowodować, że funkcjonalność będzie różniła się od tej, opisanej w dokumentacji.
 2. Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej firma Madar Sp. z o.o. nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem.
 3. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do użycia programu Invoicer do określonego celu.

Wyłączenia z odpowiedzialności za straty

 1. Producent i właściciel praw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne uszkodzenia, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia lub z braku możliwości użycia programu, nawet jeśli firma Madar Sp. z o.o została uprzedzona o możliwości powstania takich uszkodzeń.
 2. Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy nabywca zaakceptuje program. W żadnym z przypadków odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy nie przekroczy sumy, jaka Nabywca zapłacił przy zakupie programu.
Reklamacje i zapytania można składać za pomocą poczty elektronicznej biuro@invoicer.pl,