iconKsiążka Przychodow i Rozchodów
w Invoicer

KPR - dla kogo?

icon Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy przede wszystkim do wyliczania należności podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Budowa oraz zasady jej prowadzenia jest ściśle określona rozporządzeniem Ministra Finansów. Organy kontroli skarbowej traktują ją jako podstawowy dowód w postępowaniu kontrolnym i podatkowym.

Do prowadzenia KPR zobowiązane są osoby rozliczające się z podatku na zasadach ogólnych - według skali lub liniowo.

Ewidencja ryczałtowa

icon Obliczenie przychodu stanowiącego podstawę naliczenia ryczałtu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.11 i art.14). Sposób prowadzenia ewidencji przychodów określa przede wszystkim przepis art.15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rachunek wyników

icon Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje strumienie pieniężne. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności.

Księga Przychodów i Rozchodów


Jak założyć księgę

icon § 10 rozporządzenia MF mówi, że księgę powinniśmy zakładać na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podatnik ma obowiązek zawiadomienia w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi w ciągu 20 dni od dnia jej założenia. W urzędach przygotowane są specjalne druki, na których składamy takie zawiadomienie.

Wszelkie zmiany związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zmiana formy opodatkowania, zmiana biura prowadzącego księgę czy zmiana siedziby, powinny być zgłaszane do urzędu skarbowego na właściwych formularzach aktualizacyjnych dostępnych w urzędzie skarbowym.


Kto musi prowadzić księgę

iconRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 282, poz. 2807; dalej rozporządzenie MF) reguluje zasady prowadzenia księgi. Natomiast to, kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów wymienione zostało w art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, dalej u.p.d.o.f.). Obowiązek prowadzenia księgi ciąży na wykonujących działalność gospodarczą:

 • osobach fizycznych,
 • spółkach cywilnych osób fizycznych,
 • spółkach jawnych osób fizycznych,
 • spółkach partnerskich.

Dowody księgowe

icon Podstawowymi dowodami księgowymi są:

 • faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP,
 • dokumenty celne,
 • rachunki
 • faktury korygujące i noty korygujące.

Zasady, którym podlegają faktury, opisane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 102, poz. 860).


Roczne podsumowanie księgi

icon

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego. Oblicza się ją zgodnie z art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f.

Zasady ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym uregulowane są w pkt. 22-24 objaśnień, które stanowią załącznik do rozporządzenia MF.

Rejestry VAT


Księga Przychodów i Rozchodów

icon Opcja pozwala na prowadzenie i wydruki Księgi. Dane z rejestrów VAT są automatycznie przenoszone jako zapisy w Księdze. Zawiera także szereg zestawień spełniających warunek prawidłowości prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych:

 • bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,
 • wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc,
 • roczny wydruk zawierający podsumowania zapisów za każdy miesiąc,
 • zabezpieczenie ksiąg po skończonym okresie obrachunkowym,
 • tworzenie i wydruk dowodu wewnętrznego,
 • rozliczenie dochodu, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku, również z podziałem na wspólników,
 • automatyczne księgowania z rejestrów VAT,
 • eksport danych do deklaracji podatkowych, na wzór PIT-5.

Deklaracje

icon
Moduł do wypełniania, wydruku i wysyłki najbardziej popularnych deklaracji VAT7, PIT5, PIT11 – tworzonych na podstawie danych z rejestrów vat i książki przychodów i rozchodów;

icon
Moduł do wypełniania, wydruku i wysyłki najbardziej popularnych deklaracji VAT7, PIT5, PIT11 – tworzonych na podstawie danych z rejestrów vat i książki przychodów i rozchodów;

Deklaracje te są drukowane w formie formularzy, na wzór oryginalnych. Dodatkowym atutem jest możliwość zaznaczania złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Najważniejsze wystawiane dokumenty: VAT 7, VAT-UE, VAT-7K, VAT-7D, CIT 8, PIT 11, PIT 4R, PIT 28

Ewidencja ryczałtowa

icon

W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy Opcja pozqwala na:

 • wgląd w treść dokonywanych zapisów,
 • wydruk zapisów w porządku chronologicznym za podany okres,
 • rozliczenie podatku, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku oraz % udziału w spółce,
 • automatyczne księgowanie sprzedaży z rejestrów VAT.

Rejestry VAT

icon

Służą do rejestracji operacji związanych z rozliczeniem podatku VAT, w szczególności „wchodzi” do rejestrów sprzedaż z wystawianych faktur i korekt oraz możliwe jest rejestrowanie zakupów towarów i usług.

Na podstawie wprowadzonych danych można utworzyć wydruki rejestrów VAT oraz wypełnić deklarację VAT-7. Dostępne jest też zestawienie syntetyka VAT, sumująca poszczególne rejestry.

Przykładowe rodzaje rejestrów:

 • towary handlowe, materiały, korekta zakupu,
 • zakup usług, korekta zakupu,
 • zakup środków trwałych, wyposażenie,
 • sprzedaż faktury VAT, utargi, korekty,
 • sprzedaż RU,
 • faktura VAT RR – rolnicza,
 • faktura EXPORT, WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • zwrot WNT, korekta WDT,
 • import usług,
 • RW – rozchód wewnętrzny,
 • faktura wewnętrzna FW – reprezentacja i reklama,
 • delegacje – refundacja kosztów pracownikom,
 • faktury dłużne,
 • potwierdzenia FVK – faktur korygujących,
 • zaliczka od odbiorcy, zaliczka dla dostawcy, korekta zaliczki od odbiorcy,
 • ZNT – zagraniczne nabycie towaru, ZDT – zagraniczna dostawa towaru.

Rachunek zysków i strat


Wariant kalkulacyjny

icon

Rachunek zysków i strat skonstruowany jest tak, że pokazuje po kolei elementy wpływające na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W pewnym sensie elementy tworzące wynik finansowy ustawione są w kolejności od najbliżej związanych z bezpośrednią działalnością przedsiębiorstwa do tych najbardziej od niej odległych.


Wariant porównawczy

icon

Wersja porównawcza różni się od wersji kalkulacyjnej metodą wyznaczenia wyniku netto na sprzedaży. W wariancie porównawczym mamy do czynienia z podziałem kosztów ze względu na ich rodzaj.

mega fakturka

program fakturujący

fit faktura

portal księgowy

faktura RR

dokument nabycia od rolnika zryczałtowanego ujęte w załączniku nr 2 do ustawy o VAT

Faktura VAT zaliczkowa

Otrzymanie przez podatnika zaliczki na poczet nabycia towaru czy usługi rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT. Obowiązek opodatkowania zaliczek wynika z terminy wpłaty zaliczki.

Madar 7
w chmurze

Internetowy system klasy ERP do prowadzenia firmy przez internet.

Madar 7 w chmurze

Demo programu online zobacz


Program czy portal?

icon Invoicer Madar / Mobile 4.0
Program instalowany na komputerze osobistym lub serwerze. Może pracować przez przeglądarkę bądź jako aplikacja Windows / Linux.
BEZPŁATNIE pobierz

icon invoicer.pl / madar.mobi
Portal do pracy bez instalacji przez internet. Dostępne rozwiązania:

iconinvoicer.pl zobacz
fakturowanie i księgowość
BEZPŁATNIE

iconmadar.mobi loguj / rejestruj
sprzedaż i magazyny BEZPŁATNY 1 UŻYTKOWNIK

Wybierz rozwiązanie pasujące obecnemu modelowi pracy.

Portal
invoicer.pl

Zarządzaj firmą

iconprzez internet
iconcałkowicie za darmo
iconbez instalacji
iconbez limitu ilości faktur
iconbez limitu dokumentów

Jak działa portal: zobacz demo

Wyciąg
z Regulaminu

Art.3.1. Na mocy Umowy Operator, za pomocą Portalu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć usługi polegające na udostępnieniu oprogramowania wspomagającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Art.3.3. Operator nie świadczy usług prawnych oraz doradztwa podatkowego, ani usługowego prowadzenia ksiąg.

Art.6.1. Użytkownik zobowiązuje się do nie działania na szkodę operatora oraz innych użytkowników Portalu.

Pełna treść Regulaminu invoicer.pl