iconKsiążka Przychodow i Rozchodów
w Invoicer

KPR - dla kogo?

icon Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy przede wszystkim do wyliczania należności podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Budowa oraz zasady jej prowadzenia jest ściśle określona rozporządzeniem Ministra Finansów. Organy kontroli skarbowej traktują ją jako podstawowy dowód w postępowaniu kontrolnym i podatkowym.

Do prowadzenia KPR zobowiązane są osoby rozliczające się z podatku na zasadach ogólnych - według skali lub liniowo.

Ewidencja ryczałtowa

icon Obliczenie przychodu stanowiącego podstawę naliczenia ryczałtu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.11 i art.14). Sposób prowadzenia ewidencji przychodów określa przede wszystkim przepis art.15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rachunek wyników

icon Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje strumienie pieniężne. Sprawozdanie to polega na zestawieniu strumieni przychodów uzyskanych w jednostce ze sprzedaży wyrobów i usług bądź towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz przychodów uzyskanych z przeprowadzenia operacji finansowych i kosztów tej działalności.

Księga Przychodów i Rozchodów


Jak założyć księgę

icon § 10 rozporządzenia MF mówi, że księgę powinniśmy zakładać na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podatnik ma obowiązek zawiadomienia w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi w ciągu 20 dni od dnia jej założenia. W urzędach przygotowane są specjalne druki, na których składamy takie zawiadomienie.

Wszelkie zmiany związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zmiana formy opodatkowania, zmiana biura prowadzącego księgę czy zmiana siedziby, powinny być zgłaszane do urzędu skarbowego na właściwych formularzach aktualizacyjnych dostępnych w urzędzie skarbowym.


Kto musi prowadzić księgę

iconRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 282, poz. 2807; dalej rozporządzenie MF) reguluje zasady prowadzenia księgi. Natomiast to, kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów wymienione zostało w art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, dalej u.p.d.o.f.). Obowiązek prowadzenia księgi ciąży na wykonujących działalność gospodarczą:

 • osobach fizycznych,
 • spółkach cywilnych osób fizycznych,
 • spółkach jawnych osób fizycznych,
 • spółkach partnerskich.

Dowody księgowe

icon Podstawowymi dowodami księgowymi są:

 • faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP,
 • dokumenty celne,
 • rachunki
 • faktury korygujące i noty korygujące.

Zasady, którym podlegają faktury, opisane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 102, poz. 860).


Roczne podsumowanie księgi

icon

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego. Oblicza się ją zgodnie z art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f.

Zasady ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym uregulowane są w pkt. 22-24 objaśnień, które stanowią załącznik do rozporządzenia MF.

Rejestry VAT


Księga Przychodów i Rozchodów

icon Opcja pozwala na prowadzenie i wydruki Księgi. Dane z rejestrów VAT są automatycznie przenoszone jako zapisy w Księdze. Zawiera także szereg zestawień spełniających warunek prawidłowości prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych:

 • bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,
 • wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc,
 • roczny wydruk zawierający podsumowania zapisów za każdy miesiąc,
 • zabezpieczenie ksiąg po skończonym okresie obrachunkowym,
 • tworzenie i wydruk dowodu wewnętrznego,
 • rozliczenie dochodu, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku, również z podziałem na wspólników,
 • automatyczne księgowania z rejestrów VAT,
 • eksport danych do deklaracji podatkowych, na wzór PIT-5.

Deklaracje

icon
Moduł do wypełniania, wydruku i wysyłki najbardziej popularnych deklaracji VAT7, PIT5, PIT11 – tworzonych na podstawie danych z rejestrów vat i książki przychodów i rozchodów;

icon
Moduł do wypełniania, wydruku i wysyłki najbardziej popularnych deklaracji VAT7, PIT5, PIT11 – tworzonych na podstawie danych z rejestrów vat i książki przychodów i rozchodów;

Deklaracje te są drukowane w formie formularzy, na wzór oryginalnych. Dodatkowym atutem jest możliwość zaznaczania złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Najważniejsze wystawiane dokumenty: VAT 7, VAT-UE, VAT-7K, VAT-7D, CIT 8, PIT 11, PIT 4R, PIT 28

Ewidencja ryczałtowa

icon

W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy Opcja pozqwala na:

 • wgląd w treść dokonywanych zapisów,
 • wydruk zapisów w porządku chronologicznym za podany okres,
 • rozliczenie podatku, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku oraz % udziału w spółce,
 • automatyczne księgowanie sprzedaży z rejestrów VAT.

Rejestry VAT

icon

Służą do rejestracji operacji związanych z rozliczeniem podatku VAT, w szczególności „wchodzi” do rejestrów sprzedaż z wystawianych faktur i korekt oraz możliwe jest rejestrowanie zakupów towarów i usług.

Na podstawie wprowadzonych danych można utworzyć wydruki rejestrów VAT oraz wypełnić deklarację VAT-7. Dostępne jest też zestawienie syntetyka VAT, sumująca poszczególne rejestry.

Przykładowe rodzaje rejestrów:

 • towary handlowe, materiały, korekta zakupu,
 • zakup usług, korekta zakupu,
 • zakup środków trwałych, wyposażenie,
 • sprzedaż faktury VAT, utargi, korekty,
 • sprzedaż RU,
 • faktura VAT RR – rolnicza,
 • faktura EXPORT, WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • zwrot WNT, korekta WDT,
 • import usług,
 • RW – rozchód wewnętrzny,
 • faktura wewnętrzna FW – reprezentacja i reklama,
 • delegacje – refundacja kosztów pracownikom,
 • faktury dłużne,
 • potwierdzenia FVK – faktur korygujących,
 • zaliczka od odbiorcy, zaliczka dla dostawcy, korekta zaliczki od odbiorcy,
 • ZNT – zagraniczne nabycie towaru, ZDT – zagraniczna dostawa towaru.

Rachunek zysków i strat


Wariant kalkulacyjny

icon

Rachunek zysków i strat skonstruowany jest tak, że pokazuje po kolei elementy wpływające na wynik finansowy przedsiębiorstwa. W pewnym sensie elementy tworzące wynik finansowy ustawione są w kolejności od najbliżej związanych z bezpośrednią działalnością przedsiębiorstwa do tych najbardziej od niej odległych.


Wariant porównawczy

icon

Wersja porównawcza różni się od wersji kalkulacyjnej metodą wyznaczenia wyniku netto na sprzedaży. W wariancie porównawczym mamy do czynienia z podziałem kosztów ze względu na ich rodzaj.

mega fakturka

program fakturujący

fit faktura

portal księgowy

faktura RR

dokument nabycia od rolnika zryczałtowanego ujęte w załączniku nr 2 do ustawy o VAT

Faktura VAT zaliczkowa

Otrzymanie przez podatnika zaliczki na poczet nabycia towaru czy usługi rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT. Obowiązek opodatkowania zaliczek wynika z terminy wpłaty zaliczki.