iconWystawianie faktur i korekt
w Invoicer

Fakturowanie

icon Podatnicy podatku VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży. Faktury należy wystawiać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).

Korekty

icon Podstawowym dokumentem służącym do korygowania treści faktury VAT jest faktura korygująca. W niektórych przypadkach można wystawić notę korygującą lub dokonać anulacji faktury VAT. Korekta faktury nie może zmieniać w sposób zasadniczy treści faktury, np. pełnych danych nabywcy czy wystawcy albo pełnych danych towaru czy usługi.

Faktury cykliczne

icon W przypadku wystawiania faktur tym samym klientom co określony czas pomocne będzie narzędzie, pozwalające na zaprojektowanie i zaplanowanie terminu wystawienia, kwoty oraz treści wystawianych faktur dla kontrahentów. Możliwości te daje nam faktura cykliczna.

Rodzaje dokumentów


Faktura VAT

icon

Faktura VAT - szczególny rodzaj faktury wystawianej przez płatników podatku VAT, podlegający osobnym przepisom.


WDT

icon WDT to zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 13 Ustawy).

Dostawy wewnątrzwspólnotowe są opodatkowane stawką zerową podatku VAT. Zastosowanie jednak tej stawki wiąże się ze spełnieniem wymogów dotyczących udokumentowania transakcji, wywozu towaru i jego odbioru na terytorium innego państwa członkowskiego. W przypadku braku dokumentów dostawę traktuje się jak krajową (art. 42 Ustawy).


Faktura Marża

iconLiczenie marży jest możliwe tam, gdzie można zidentyfikować i przyporządkować poszczególnym przychodom ze sprzedaży odpowiednie koszty.


Faktura Export

icon

W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych obowiązujących w transakcjach krajowych, czyli z chwilą wydania towaru. W przypadku gdy dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru.


Faktura proforma

icon

Dokument będący zapowiedzią lub propozycją faktury (zwykle faktury VAT). Nie jest dokumentem księgowym.

Faktura VAT RR

icon Dokumentuje nabycie produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT od dostawcy, który jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.


Faktura zaliczkowa

icon Z zapisu § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur wynika, że każda otrzymana przez podatnika zaliczka, w przypadku gdy uiszcza ją podmiot gospodarczy, powoduje obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej otrzymaną kwotę. Fakturę VAT określaną jako faktura zaliczkowa, należy wystawić nie później, niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano zaliczkę.


Faktura ZDT

icon

Zagraniczna Dostawa Towarów dokumentujaca eksport na przedstawiciela podatkowego (sprzedaż pod numerem NIP z  kraju spoza Unii).


Faktura do paragonu

icon

Sprzedawca na żądanie osoby fizycznej ma obowiązek wystawić fakturę VAT na podstawie wystawionego paragonu. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wynika to z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur.

Korekty dokumentów


Korekta faktury VAT

icon Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 , § 13 i § 14 dotyczące m.in. wystawiania faktur, określa sytuacje, kiedy dopuszcza się wystawienie faktury korygującej.

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz KOREKTA lub wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA. W zależności od przyczyny, dla której wystawiana jest faktura korygująca, powinna ona obligatoryjnie zawierać nieco inne informacje.


Korekta WDT

icon Korektę WDT wystawia się w sytuacji gdy po dokonaniu dostawy dostawca udzieli nabywcy rabatu, nabywca zwróci zakupione towary lub dojdzie do zwrotu kwot nienależnie pobranych. Sprzedawca ma obowiązek zmniejszyć/skorygować podstawę opodatkowania o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów oraz o wartość zwróconych towarów/kwot.

Zwrot WNT

icon

Zwrot towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia stanowi podstawę do obniżenia wartości tego nabycia. Dokonując rozliczenia zwrotu towarów, podatnik ma obowiązek wystawienia wewnętrznej faktury korygującej na podstawie otrzymanej faktury korygującej.


Nota korygująca VAT

icon

Nabywca koryguje fakturę VAT poprzez wystawienie noty korygującej, w sytuacji gdy faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się ze sprzedawcą, nabywcą lub oznaczeniem towaru czy usługi.

Faktury cykliczne


Fakturowanie według wzorca

icon

Fakturowanie według wzorca daje możliwość tworzenia cyklicznych szablonów. W przypadku wystawiania faktur tym samym klientom co określony czas, pomocne może być narzędzie, pozwalające na zaprojektowanie i zaplanowanie terminu wystawienia, kwoty oraz treści wystawianych faktur dla kontrahentów. Przy projektowaniu faktur cyklicznych określa się:

  • kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona faktura,
  • usługę (towar), który ma być fakturowany,
  • ilość i cenę sprzedaży.

Przy wystawianiu faktury dane te przepisują się do listy, a w fakturach cyklicznych zostaje odnotowany fakt ,,zrealizowania'' - wystawienia faktury VAT, sygnalizowany poprzez zmianę koloru.


Łatwość dostosowania

icon

Treść faktury może być uzupełniana ręcznie, bądź na podstawie katalogu towarów i usług. Dopuszczane są wielostronnicowe dokumenty oraz definiowanie ilości kopii wydruku dokumentów.

Zapis w pdf i html. Wystawione dokumenty mogą zostać zapisane w formacie html, pdf i przesłane do innych kontrahentów np. poprzez e-mail.

Automatyczna numeracja. W programie istnieje automatyczna numeracja dokumentów, z możliwością dostosowania formatu numeracji.

Import danych

Towary można zaimportować z Excela, pliku txt czy w formatach natywnych niektórych popularnych programów takij jak WF-Mag, Faktura NT, DCGS czy TETA.

Moduł Kontrahenci również posiadają analogiczną funkcjonalność. Szczegóły na stronach developerskich GITHUB

mega fakturka

program fakturujący

fit faktura

portal księgowy

faktura RR

dokument nabycia od rolnika zryczałtowanego ujęte w załączniku nr 2 do ustawy o VAT

Faktura VAT zaliczkowa

Otrzymanie przez podatnika zaliczki na poczet nabycia towaru czy usługi rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT. Obowiązek opodatkowania zaliczek wynika z terminy wpłaty zaliczki.