iconKarty
pracy

Możliwości

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta(zleceniodawcę) oraz temat. Moduł może być zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą dane. Można również prowadzić rejestrację czynności za pomocą kodów kreskowych w opcji sterownik.

Karty pracy mogą być podstawą do naliczania wynagrodzenia, rozksięgowania według zadań czy rozliczania zaplanowanego budżetu.

W zależności od zestawienia w opcji można rejestrować:

 • rodzaj kosztów: fundusz osobowy (lista płac), bezosobowy (umowa zlecenie), usługi obce,
 • czas wykonywania pracy z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
 • czas pracy urządzenia,
 • wykonane czynności, pobrane surowce,
 • dziennik obecności pracowników,
 • status wykonania i akceptacji.

Zestawienia

W ramach opcji Karty pracy można uzyskać następujące zestawienia:

 • Suma godzin - zbiorcze zestawienie godzin.
 • Suma pozycji - zestawienie czynności wykonanych przy realizacji konkretnego zlecenia.
 • Suma czynności - zestawienie sumy godzin wykonywania konkretnej czynności.
 • Historia operacji - iloć przepracowanych godzin przez poszczególnych pracowników przy danym produkcie.
 • Historia karty - umożliwia uzyskanie zestawienia wszystkich operacji wykonanych w kartach pracy z uwzględnieniem wszystkich pracowników, czynności wykonanych przez nich i godzin pracy.
 • Lista obecności - można utworzyć zestawienie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy konkretnego pracownika, lub dla wszystkich pracowników.

MES

Realizowany jest w ten sposób System Realizacji Produkcji (ang. MES Manufacturing Execution System) czyli zbieranie informacji bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Więcej informacji w instrukcji obsługi operacji magazynowych oraz kart pracy za pomocą kodów paskowych w opcji sterownik.

Możliwe jest m.in.:

 • śledzenie rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi,
 • planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania na poziomie operacyjnym,
 • aktualizacja stanów magazynów materiałów, półproduktów, produktów finalnych,
 • generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza zgromadzonych informacji,
 • podsumowania i rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji.

Zastosowanie kart pracy

Karty pracy mogą być wykorzystane m. in. do:

 • Bilans produkcyjnyuzyskuje się przy użyciu kart pracy i tematów tworzyć bardzo zaawansowane analizy i zestawienia. Można łatwo wyliczyć np. ile kosztowała jedna godzina wykonywania danego zadania, jaki był koszt poniesionych nakładów na realizację zadanie czy jakie są przychody ze uzyskanej sprzedaży. W tym zakresie karty pracy dają naprawdę duże możliwości dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa.
  Przykładem zastosowania kart pracy w taki sposób jest moduł analizy - tematy. Zobacz jak może wyglądać zestawienie bilans produkcyjny.
 • Rozliczania czasu pracy dla konkretnego zlecenia. Jednym z zadań kart pracy jest umożliwienie rejestracji i analizy czasu pracy poszczególnych pracowników, z uwzględnieniem działów oraz konkretnego zlecenia (kontraktu).
 • Tworzenia zestawienia godzinowego dla konkretnego produktu. Karty pracy mogą służyć do rejestrowania ilości przepracowanych godzin nad danym produktem.
 • Rejestracji czynności dotyczących partii towarów. W przypadku, gdy konieczne jest zarejestrowanie czynności wykonanych z partią towaru można wykorzystać do tego numer transakcji, nadawany przez program podczas przyjęcia danego surowca lub produktu. Według niego możliwe jest następnie stworzenie historii operacji na danej partii towaru (palecie).
 • Rozliczania współczynnikiem wg godzin pracy. Współczynnik może służyć do rozksięgowywania kont wg ilości przepracowanych godzin zarejestrowanych w kartach pracy. Pozwala to na ustalenie ile czasu (godzin) zajmują poszczególne etapy realizacji danego przedsiewzięcia.
 • Rejestracja kart pracy za pomocą sterownika - umożliwia rejestrowanie kart pracy przy pomocy sterownika. Dane mogą być wczytywane czytnikiem z kodów paskowych EAN-13 lub ręcznie wprowadzane w opcji sterownika . Taka metoda pozwala na zapisywanie w danej karcie: pracownika, realizowanego zadania (temat), przepracowanych godzin, rodzaju dniówki i wielu innych danych.

Karta limitowa

Dane rejestrowane w kartach pracy dotyczące realizacji kontraktów można uzupełnić o zdefiniowanie limity godzin, które pracownik ma przeznaczone w danym miesiącu na realizację zlecenia (kontraktu). Limity mają na celu skuteczną organizację pracy pracowników.

RCP rejestracja czasu pracy

ICP 1001 - Internetowy Czas Pracy to urządzenie umożliwiające rejestrację wyjść, wejść służbowych oraz tworzenie szeregu różnych zestawień. Umożliwa sprawdzanie obecności pracowników z dowolnego komputera przez internet. Może pracować w trybie slave jako urządzenie pomocnicze do rejestracji.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której zakład pracy zatrudnia dwustu pracowników na pełen etat. Każdy z pracowników codziennie kończy pracę o 5 minut wcześniej, powodując tym straty firmy stanowiące trzymiesięczne wynagrodzenie jednego pracownika. Stosując urządzenie do rejestracji czasu pracy może przyczynić się do rozwoju firmy poprzez zatrudnienie nowego pracownika bądź też modernizacje istniejących stanowisk pracy.

Zobacz więcej informacji na temat ICP1001

ICP 1001