iconKsięgowość i fakturowanie online
Invoicer

Fakturowanie

icon W serwisie dostępne jest fakturowanie usług bądź towarów. Istnieje możliwość ręcznego wpisywania treści lub na podstawie katalogu towarów oraz wystawiania dokumentów w języku angielskim, francuskim i niemieckim, WDT, WNT i korekt. Istotnym ułatwieniem jest współpraca z modułem faktur cyklicznych.

Księgowość i VAT

icon W serwisie znajdują się moduły umożliwiające prowadzenie księgowości w formie książki przychodów i rozchodów i ryczałtu ewidencjonowanego.

Dostępna jest również webowa ewidencja i rozliczanie dla potrzeb VAT oraz wypełnianie i wydruk deklaracji.

Kontrola płatności

icon W invoicer przyjęto system rozliczeń zapłat według kwot wprowadzonych do raportu kasowego lub bankowego. Każda wystawiona i wprowadzona faktura do systemu jest "niezapłacona" - dopiero wprowadzenie zapłaty za nią powoduje, że pomniejsza się stan niezapłaconych.

Fakturowanie


Fakturowanie według wzorca

icon Fakturowanie według wzorca daje możliwość tworzenia cyklicznych szablonów.

W przypadku wystawiania faktur tym samym klientom co określony czas, pomocne może być narzędzie, pozwalające na zaprojektowanie i zaplanowanie terminu wystawienia, kwoty oraz treści wystawianych faktur dla kontrahentów. Przy projektowaniu faktur cyklicznych określa się:

 • kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona faktura,
 • usługę (towar), który ma być fakturowany,
 • ilość i cenę sprzedaży.

Przy wystawianiu faktury dane te przepisują się do listy, a w fakturach cyklicznych zostaje odnotowany fakt ,,zrealizowania'' - wystawienia faktury VAT, sygnalizowany poprzez zmianę koloru.


Rozliczanie zaliczek

icon W programie możliwe jest szczegółowe dokumentowanie i rozliczanie wpłaconych zaliczek, zarówno od odbiorcy – jak i u dostawcy. Wystawianie faktury zaliczkowej z powodu swojej specyfiki jest przeprowadzane w kilku etapach:

 1. Przyjęcie gotówki w kasie lub banku - wprowadzenie kwoty zaliczki do raportu kasowego lub bankowego.
 2. Wystawienie faktury zaliczkowej.
 3. Wystawienie dokumentu sprzedaży - faktury VAT.
 4. Sprawdzenie oraz rozliczenie faktury VAT i faktury zaliczkowej.

Czytaj kurs o wystawianiu faktury zaliczkowej.

Eksport, WDT, dewizy

icon Pozwala na wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż w większości przypadków, również wtedy, gdy stosuje się specjalne przepisy, w szczególności związanych z obrotem zagranicznym oraz dokumentów wewnętrznych.

 • faktury VAT dla kontrahentów w Polsce wystawiane w PLN oraz w dewizach, np. EUR,
 • faktury VAT MP (mały podatnik),
 • fakturowanie sprzedaży z adnotacją VAT płaci nabywca, zarówno przypadku sprzedaży usług z art. 28 jak i złomu,
 • WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
 • faktura VAT marża,
 • faktura RR,
 • faktura Export,
 • faktura wewnętrzna: dokumentująca WNT, import,
 • faktury proforma.
 • korekta faktury VAT.

Ponadto możliwe jest wystawianie dokumentów pomocniczych: zamówienie, RW.

Zobacz:


Łatwość dostosowania

icon

Treść faktury

Może być uzupełniana ręcznie, bądź na podstawie katalogu towarów i usług. Dopuszczane są wielostronicowe dokumenty oraz definiowanie ilości kopii wydruku dokumentów.

Zapis w pdf i html

Wystawione dokumenty mogą zostać zapisane w formacie html, pdf i przesłane do innych kontrahentów np. poprzez e-mail.

Automatyczna numeracja

W programie istnieje automatyczna numeracja dokumentów, z możliwością dostosowania formatu numeracji.

Księgowość


Księga Przychodów i Rozchodów

icon Opcja pozwala na prowadzenie i wydruki Księgi. Dane z rejestrów VAT są automatycznie przenoszone jako zapisy w Księdze. Zawiera także szereg zestawień spełniających warunek prawidłowości prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych:

 • bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,
 • wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc,
 • roczny wydruk zawierający podsumowania zapisów za każdy miesiąc,
 • zabezpieczenie ksiąg po skończonym okresie obrachunkowym,
 • tworzenie i wydruk dowodu wewnętrznego,
 • rozliczenie dochodu, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku, również z podziałem na wspólników,
 • automatyczne księgowania z rejestrów VAT,
 • eksport danych do deklaracji podatkowych, na wzór PIT-5.

Konfiguracja książki przychodów i rozchodów


Deklaracje

icon Moduł do wypełniania, wydruku i wysyłki najbardziej popularnych deklaracji VAT7, PIT5, PIT11 – tworzonych na podstawie danych z rejestrów vat i książki przychodów i rozchodów;

Deklaracje te są drukowane w formie formularzy, na wzór oryginalnych. Dodatkowym atutem jest możliwość zaznaczania złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Najważniejsze wystawiane dokumenty: VAT 7, VAT-UE, VAT-7K, VAT-7D, CIT 8, PIT 11, PIT 4R, PIT 28

Ewidencja ryczałtowa

icon

W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy Opcja pozqwala na:

 • wgląd w treść dokonywanych zapisów,
 • wydruk zapisów w porządku chronologicznym za podany okres,
 • rozliczenie podatku, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku oraz % udziału w spółce,
 • automatyczne księgowanie sprzedaży z rejestrów VAT.

Rejestry VAT

icon

Służą do rejestracji operacji związanych z rozliczeniem podatku VAT, w szczególności „wchodzi” do rejestrów sprzedaż z wystawianych faktur i korekt oraz możliwe jest rejestrowanie zakupów towarów i usług.

Na podstawie wprowadzonych danych można utworzyć wydruki rejestrów VAT oraz wypełnić deklarację VAT-7. Dostępne jest też zestawienie syntetyka VAT, sumująca poszczególne rejestry.

Przykładowe rodzaje rejestrów:

 • towary handlowe, materiały, korekta zakupu,
 • zakup usług, korekta zakupu,
 • zakup środków trwałych, wyposażenie,
 • sprzedaż faktury VAT, utargi, korekty,
 • sprzedaż RU,
 • faktura VAT RR – rolnicza,
 • faktura EXPORT, WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • zwrot WNT, korekta WDT,
 • import usług,
 • RW – rozchód wewnętrzny,
 • faktura wewnętrzna FW – reprezentacja i reklama,
 • delegacje – refundacja kosztów pracownikom,
 • faktury dłużne,
 • potwierdzenia FVK – faktur korygujących,
 • zaliczka od odbiorcy, zaliczka dla dostawcy, korekta zaliczki od odbiorcy,
 • ZNT – zagraniczne nabycie towaru, ZDT – zagraniczna dostawa towaru.

Kontrola płatności


Wpłaty, wypłaty i niezapłacone

icon

Szczegółowa ewidencja wpłat i wypłat oraz wydruki raportów kasowych w przypadku spółek prawa handlowego jest koniecznością. W programie przyjęto system rozliczeń zapłat według kwot wprowadzonych do raportu kasowego lub bankowego. Każda wystawiona i wprowadzona faktura do systemu jest "niezapłacona" - dopiero wprowadzenie zapłaty za nią powoduje, że pomniejsza się stan niezapłaconych.

Możliwości:

 • raport kasowy przez przeglądarkę – wydruk KP, KW, raportu kasowego, podgląd aktualnego stanu także w trakcie wprowadzania dokumentów,
 • rejestracja wpłat i wypłat z banku – uzgadniając saldo z bankiem możliwa jest pełna kontrola kompletności wprowadzonych zapłat.

Niezapłacone

icon

W programie dostępne są zestawienia niezapłaconych:

 • według terminu wystawienia i płatności,
 • kontrola przeterminowanych,
 • dokładna informacja o dokonanej płatności.

Jak sprawdzić niezapłacone faktury?


Wskaźniki pod ręką

icon

Ponadto na płycie głównej umieszczony zastał dashboard – czyli zestaw podstawowych wskaźników stanu firmy: gotówki, należności, zobowiązań, przychodów ze sprzedaży.

Wskaźniki prezentowane są w postaci liczb, oznaczających stan obecny (w przypadku stanu gotówki i niezapłaconych) oraz sumy narastająco od początku roku (w przypadku przychodów).

Dashboard może być również udostępniony jako aplikacja na komórki –  pracujące pod systemem android.

Czytaj więcej o konfiguracji wskaźników

Wygoda prowadzenia biura


Cenniki

icon

W katalogu towarów zapisywane są ceny zakupów i sprzedaży towarów i usług - na ich podstawie można tworzyć cennik - zarówno złotówkowe (6 poziomów cen) jak i dewizowe.

Zdjęcia towarów

icon

Istnieje możliwość dodawania zdjęcia danego towarów, celem ułatwienia identyfikacji czy prezentacji dla klientów.

Adresowanie kopert

icon

Możliwy jest wydruk adresu na kopertach C6, DL i B5. Dodatkowo można umieścić na niej nazwę firmy (nadawcy) oraz dodatkowe informacje, które mają być drukowane na kopercie.

Wydruk metek adresowych

icon

Przy wydrukach dla grupy klientów możliwe jest wygenerowanie metek adresowych i ich wydruk bądź przesłanie do arkusza.

mega fakturka

program fakturujący

fit faktura

portal księgowy

fit faktura

program księgowy na androida

faktura RR

dokument nabycia od rolnika zryczałtowanego ujęte w załączniku nr 2 do ustawy o VAT

Faktura VAT zaliczkowa

Otrzymanie przez podatnika zaliczki na poczet nabycia towaru czy usługi rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT. Obowiązek opodatkowania zaliczek wynika z terminy wpłaty zaliczki.